PROgram primární PREVence

Aktuální nabídku PROgramu primární PREVence si můžete prohlédnout zde.
 

PROgram primární PREVence je dlouhodobý a komplexní program všeobecné primární prevence, který je realizován každoročně na základních a středních školách. Vychází z potřeb současných dětí a mládeže, je zaměřen nejen na prevenci různých forem rizikového chování dětí a mládeže, ale také na osobnostně-sociální rozvoj jedince.

Mezi východiska řadíme zejména:

 • znalosti žáků v souvislosti s rizikovým chováním,
 • snaha o eliminaci výskytu rizikového chování u cílové populace
 • odpovědnost a schopnost řešení rizikových situací,
 • interpersonální a komunikační dovednosti,
 • uvědomění si vztahu já - moje rodina - společnost - vrstevnická skupina,
 • selfkoncept a sebevědomí,
 • pozitivní alternativy a souvislosti.

Program navazuje na ostatní preventivní aktivity škol a doplňuje portfolio preventicní strategie školy a preventivních programů.

 

Cíle programu:

 • seznámení žáků s negativními následky rizikového chování, předání dovedností a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu,
 • prevence šikany a posilování pozitivních vztahů ve třídě,
 • prohloubení sebepoznání, posilování sebevědomí, dovednost uplatnění získaných znalostí a dovedností i v budoucnu,
 • podpora komunikačních dovedností a týmové spolupráce,
 • nastavení hodnotového žebříčku,
 • seznámení s možnostmi řešení obtížných a krizových situací, vč. možností, kde a jak vyhledat pomoc,
 • rozvoj psychosociálních dovedností,
 • funkční adaptace ve společnosti,
 • získání základů právního vědomí,
 • podpora zdravé alternativy trávení volného času.

Celý program je realizován s ohledem na věkovou kategorii dětí a mentální vyspělost. Všechny informace jsou předávány srozumitelnou formou tak, aby je pochopili i žáci se speciální vzdělávacími potřebami. V následující tabulce uvádíme přehled témat preventivních aktivit v jednotlivých ročnících základních škol:

 

Témata v jednotlivých ročnících:

1. třída: zdraví, zdraví nejen jako absence nemoci, ale jako celkový stav člověka - jak se cítím ve své třídě, když mě něco trápí, komu to mám říct, jak pečovat o své zdraví, jak vycházet s vrstevníky, jak pomoci (ideálně 1 + 1 hodina),
2. třída: vztahy ve třídě, jak se k sobě máme chovat, co to je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit, jak mám pomoci spolužákovi, v případě potřeby se provádí první screeningová šetření (ideálně 2 + 1 hodina),
3. třída: co škodí našemu tělu, prevence závislosti na nikotinu, rizika spojená s užíváním alkoholu, sociální dopady kouření a abúzu alkoholu, zdravotní rizika uživatelů i lidí v okolí (ideálně 2 + 2 hodiny),
4. třída: osobní bezpečí, co to je týrání, zneužívání a zanedbávání, jak se těmto jevům bránit, dětem jsou velmi citlivou formou předávány informace i o sexuálním zneužívání (ideálně 2 + 2 hodiny),
5. třída: závislostní chování, rizika kyberšikany, mobilní telefony, internet, sociální sítě, netiketa, rizika zneužívání informačních technologií, jak se bránit, na koho se obrátit, prevence drogových závislostí (ideálně 2 + 2 hodiny),
6. třída: kohezivní výjezd na začátku 6. tříd - adaptace nových žáků, poznání sebe sama i kolektivu, „nastartování společné komunikace a spolupráce ve třídě, preventivní program - zdravý životní styl, zdraví jako stav biopsychosociální pohody (16 hodin výjezd + ideálně 2 + 2 hodiny),
7. třída: prevence drogových závislostí, prevence poruch příjmů potravy a jejich rizika, rizika členství v nějaké subkultuře, vztahy mezi chlapci a děvčaty v období puberty, prevence životní neúspěšnosti (ideálně 2 + 2 + 2 hodiny),
8. třída: výchova k reprodukčnímu zdraví, rizika předčasné sexuality, prevence pohlavně přenosných chorob, HIV/AIDS, právní vědomí, (ideálně 2 + 2 + 2 hodiny),
9. třída: právní vědomí (přestupky, protiprávní chování, možnosti trestů), právní zodpovědnost mladistvých, sankce pro mladistvé, prevence zadlužováníhodnotový systém člověka (ideálně 2 + 2 + 2 hodiny).

Obsah programu je vždy přizpůsoben potřebám a požadavkům škol, takže se jednotlivá témata mohou navzájem různými ročníky prolínat .

Koncepce a obsah programu jsou vždy předem konzultovány se školními metodičkami/ metodiky prevence, výchovnými poradkyněmi/poradci a třídními učitelkami/učiteli. V případě potřeby se mohou jednotlivá témata v daných ročnících lišit, a to vždy podle potřeb a požadavků škol a po vzájemném odsouhlasení realizátora a osobou jednající za objednavatele. Na středních školách je obsah programu vždy na dohodě realizátora a objednavatele.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina z hlediska věku:
a) mladší školní věk (6-12 let) - 1. stupeň ZŠ
b) starší školní věk (12-15 let) - 2. stupeň ZŠ
c) mládež (15-18 let) - studenti SŠ

Jako další cílovou skupinu chápeme dospělé jedince, a to zejména třídní učitelky/učitele, školní metodičky/metodiky prevence a zejména rodiče a zákonné zástupce žáků a studentů.

 

Obecné principy programu:

 

 • Obsahová témata jsou strukturována tak, aby oslovila jedince ještě předtím, než se s danou formou rizikového chování setkají. Za ideální považujeme rozmezí alespoň dvou let. (např. prevence nikotinismu musí přijít již okolo 9 let věku dítěte, jestliže je průměrný věk začínajících kuřáků 11 let).
 • PROgram primární PREVence realizovaný naší organizací je vždy systematický a dlouhodobý. Na všech školách, kde program realizujeme, probíhá tento program již několik let a počítáme s jeho pokračováním i do let dalších.
 • Program je určen vždy pro jednu třídu za účasti nejčastěji třídního vyučujícího. V každé skupině jsou předem vyjasněna pravidla programu - dobrovolnost, uzavřenost, mlčenlivost směrem k vnějšímu okolí skupiny, nutnost postoupení důvěrných informací, jestliže jsou v rozporu s §367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákona.
 • Každý blok je koncipován tak, aby v co nejvyšší míře podporoval aktivní účast skupiny. 
 • Dlouhodobě se snažíme při realizaci programu uplatňovat metodu „KAB“, při které žáci a studenti získávají nejen informace, ale míříme i na kvalitu postojů a změnu chování.
 • Každý realizovaný program respektuje specifika třídy, školy, místní komunity i sociální rozvrstvení rodin.
 • Další zásadou naší organizace je flexibilita, tzn., že se nemusíme pevně držet dané tematiky z osnovy programu, ale můžeme program zaměřit na konkrétní potřeby a požadavky jednotlivých tříd.
 • Na každý blok je lektor připraven jak teoreticky, tak prakticky, má v záloze i další aktivity a techniky.

 

Metody práce:

K hlavním metodám práce, kterých lektor využívá v rámci PROgramu primární PREVence a kohezivních výjezdů, patří předávání informací, diskuse, brainstormingové mapy, výtvarné a pohybové aktivity a hry, dále aktivizující prožitkové metody (tj. metody sociálně psychologické a metody osobnostně sociálního rozvoje) zaměřené na kohezi kolektivu, dynamiku skupiny, techniky na posilování komunikačních dovedností a vyjádření zpětných vazeb mezi žáky. Mohou se tak projevit vztahy mezi dětmi, které nemusí být vždy ve výuce čitelné. Žáci si během programu mj. prochází prožitkem, uvědomují si tak svoje postoje a hodnoty a porovnávají je na základě vrstevnického efektu se svými spolužáky.
Další metodou jsou individuální konzultace s žáky dle jejich potřeb, konzultace s třídními vyučujícími, metodikem prevence a vedením školy.

 

Prostorové požadavky:

Program je vždy realizován v prostorách objednavatele, tj. nejčastěji ve školních třídách. Jako náhradní prostory mohou posloužit klubovny a jiné místnosti, kde se dá sedět v kruhu a které nejsou průchozí. Adaptační kurz je realizován vždy mimo prostředí školy, a to jak ve venkovních prostorech, tak v prostorech klubovny či salonku ubytovacího zařízení.

 

Evaluace programu:

Evaluace programu probíhá v několika časových odstupech. Jedná se celkem o třístupňovou evaluaci.
a) evaluace během realizace - lektor si sestaví dotazníky a zjišťuje, jak byl daný blok efektivní, jak se žákům a studentům líbil, co by změnili do budoucna, dále si ověřuje názor i u zúčastněného pedagoga,
b) evaluace po skončení realizace - po dokončení realizace všech bloků jsou žáci znovu osloveni, a to jak dotazníky podobnými průběžným, tak jinými metodami - velice se nám osvědčil systém nedokončených výpovědí. Zde lektor vyhodnocuje, které preventivní aktivity byly účinné a které naopak nevykazovaly očekávanou účinnost,
c) evaluace z hlediska dlouhodobé efektivnosti - lektor provádí evaluaci preventivního programu s odstupem 6 - 12 měsíců, tato evaluace je nejefektivnější a vypovídá účinnosti, popř. neúčinnosti. Základem této evaluační metody jsou rozhovory s dospělými jedinci (učitelé, metodici), podle kterých můžeme vyhodnotit, zda došlo ke stagnaci, popř. vymizení nežádoucích rizikových forem chování.

 

Návaznost programu:

Tak, jako program navazuje na strategii prevence na jednotlivých školách (zejména na Minimální preventivní program), musí i strategie prevence dané školy navazovat na daný program. Z tohoto důvodu úzce spolupracujeme jak před, tak i během a po realizaci s třídními vyučujícími a školním metodikem prevence. V závěrečné zprávě je vždy uvedeno doporučení, jak s danou třídou pracovat dále, na co být opatrní, jak na program navázat apod. PROgram primární PREVence realizovaný naší organizací musí být součástí preventivních aktivit školy, nikoli výjimečnou záležitostí.


Cena programu:

Program je realizován v několika blocích podle věkové kategorie žáků a podle témat. Za jeden blok programu se považují dvě vyučovací hodiny (2 x 45 minut).
V případě kontraktu si účtujeme:
1 hod prevence (45 minut)...........................500,00 Kč (1 lektorka), 1.000,- Kč (2 lektorky)
lektorné výjezdu.....................................15.000,00 Kč/ 16 hodin programu (platné od vyhlášení dptací v r. 2019)

Všechny ostatní náklady (ubytování, strava, doprava) si platí žáci sami, příprava a vyhodnocení programu je v náplni práci lektorů a nejsou po škole žádány další poplatky.