DVPP (určeno pro pedagogy)

V této kategorii vzdělávacích aktivit nabízíme jednorázové semináře pro pedagogy (učitelé MŠ, ZŠ a SŠ, školní a obvodní metodici prevence, výchovní poradci, vedení školy, školní psychologové a speciální pedagogové, sociální pracovníci a kurátoři, ostatní) a pedagogické sbory na aktuální témata. Na semináře se mohou pedagogové hlásit telefonicky, e-mailem s přiloženou přihláškou, která je ke stažení na našich stránkách. V případě objednávky semináře pro sborovnu je seminář realizován v prostorách objednávající školy. která současně zajišťuje vhodné prostory (s možností projekce).

Od září vám zde nabídneme termíny seminářů, sborovny si mohou určit jiný termín po dohodě s lektorem.

Všechny naše semináře mají nebo v průběhu září 2014 získají akreditaci MŠMT. Účastníci těchto seminářů obdrží osvědčení o účasti. Tyto semináře mohou být hrazeny z položky škol na DVPP.

 

Témata našich seminářů:

 

Bezpečný internet a kyberšikana

Anotace: Seminář seznamuje pedagogy se zásadami bezpečného užívání Internetu a s riziky s ním spojených, včetně kyberšikany a jejích následků. Současně je vysvětlován pedagogům princip sociálních sítí, zejména Facebooku a jeho rizicích pro děti a mládež. Nedílnou součástí jsou informace týkající se právního vědomí v oblasti užívání Internetu (stránky s nevhodným obsahem, zneužívání osobních dat a údajů, uveřejňování fotografií a videí na Internetu ad.)

Lektor: Mgr. Eva Vaňkátová

Cena programu dle délky semináře:

90 minut = 400,- /osoba, 2.000,-/sborovna

180 minut = 600,-/ osoba, 3.500,-/sborovna

 

Šikana a vše kolem ní

Anotace: Seminář seznamuje zúčastněné s tradičními i méně známými formami šikany, jejich diagnostikou, s postupem při řešení šikany, s následnou prací s obětí i agresorem. Součástí je také návod na práci se třídou, ve které byla odhalena šikana, rady na spolupráci pedagogického sboru, spolupráci školy s rodinou a ostatními institucemi (orgány sociálně právní ochrany dítěte, Policie ČR, neziskové organizace, psychologická intervence).

Lektor: Mgr. Jana Stanzelová

Cena programu dle délky semináře:

90 minut = 400,- /osoba, 2.000,-/sborovna

180 minut = 600,-/ osoba, 3.500,-/sborovna

 

Třídnické hodiny aneb Jak na to

Anotace: Seminář poskytuje návod, jak pracovat s třídním kolektivem v rámci třídnických hodin. Je zaměřen pro pedagogy I. i II. stupně ZŠ, popř. pedagogy SŠ. Součástí jsou ukázky konkrétních aktivit a technik, rady, jak správně stanovit cíle třídnických hodin, i jak takovou třídnickou hodinu vyhodnotit.

Lektorky: Mgr. Jana Stanzelová, Mgr. Eva Vaňkátová

Cena programu dle délky semináře:

90 minut = 500,- /osoba, 3.000,-/sborovna

180 minut = 800,-/ osoba, 5.000,-/sborovna

 

Netradiční formy rizikového chování

Anotace: Seminář poskytuje informace o méně známých formách rizikového chování např. méně běžné formy zneužívání alkoholu a tabáku, užívání syntetických drog a následky s tím spojené, kyberšikana, agresivní jednání dětí k pedagogům a naopak, vliv sekt, subkultury a zvláštní formy životního stylu, sebepoškozování a suicidální sklony. Seminář je doplněn o návody na efektivní primární prevenci těchto forem rizikového chování.

Lektor: Mgr. Eva Vaňkátová

Cena programu:

180 minut = 600,-/ osoba, 3.500,-/sborovna

 

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Anotace: Seminář v délce 40ti hodin poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti pro získání průkazu zdravotníka zotavovacích akcí. Je ukončen závěrečnou ústní zkouškou (včetně praktických dovedností) a testem. Držitel průkazu je po čtyři roky oprávněn poskytovat první pomoc při výjezdových akcích škol - školy v přírodě, sportovní kurzy, výlety. Dále se může prokazovat jako ZZA na letních dětských táborech a sportovních soustředěních. 

Lektor: Pavel Topol (akreditovaný lektor ČČK)

Cena programu:

40 hodin = 2.000,-/ osoba, 12.000,-/sborovna