Etický kodex – Desatero lektora ProPrev, o. s.

Desatero lektora ve vztahu k organizaci ProPrev, o. s.

1) Lektor/ lektorka ProPrev o. s. (dále jen „lektor“) se chová tak, aby co nejlépe reprezentoval organizaci ProPrev, o. s., a nepoškodil dobré jméno organizace ani svých spolupracovníků. 
2) Lektor se řídí pokyny vedení, akceptuje jejich pravidla. Činnost lektora podléhá interní i externí supervizi, lektor supervizi akceptuje a aktivně čerpá z jejích poznatků a podnětů.
3) Lektor přistupuje ke svým kolegům i k okolí bez genderových, rasových či jiných předsudků. Respektuje znalosti a zkušenosti, názory a postoje svých kolegů (názory neodmítá, ale diskutuje o nich), konstruktivně spolupracuje s kolegy. Případné konflikty řeší kultivovaně a v kruhu organizace.
4) Lektor chrání know-how organizace, nešíří důvěrné a interní informace a dokumenty mimo organizaci, neposkytuje důležité informace konkurenčním organizacím ani jiným způsobem nezneužívá přístupu k interním a důvěrným informacím a dokumentům.
Stejná pravidla platí i po případném ukončení spolupráce s ProPrev, o. s.
5) Lektor vystupuje vůči konkurenčním subjektům korektně, respektuje jejich právo na ochranu svého know-how, interních a důvěrných informací a dokumentů.
6) Lektor si řádně plní své povinnosti, které jsou spojeny s působením v organizaci ProPrev, o. s., zodpovídá za přípravu a realizaci programu primární prevence v kvalitě, kterou ProPrev, o. s. garantuje. Lektor usiluje o co nejvyšší úroveň kvality realizovaného programu.
7) Lektor dbá o svůj zevnějšek a obléká se odpovídajícím způsobem v rámci výkonu své práce tak, aby reprezentoval ProPrev o. s. na profesionální úrovni. Během výkonu své práce není pod vlivem ani neužívá žádné návykové, omamné a psychotropní látky.
8) Lektor využívá hospodárným způsobem pracovní prostředky a materiál potřebný k výkonu své práce. Nezneužívá je k soukromým účelům.
9) Lektor usiluje o zvyšování kvality nabízených programů organizace aktivním získáváním nových znalostí a dovedností prostřednictvím dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a účastní se vzdělávání doporučeného nebo zajištěného vedením ProPrev, o. s.

10) Lektor se svým osobním i pracovním přístupem podílí na aktuální atmosféře v pracovním kolektivu, usiluje o dlouhodobé udržení pozitivního klimatu v kruhu svých spolupracovníků. Vedení ProPrev, o. s. zajistí lektorům takové podmínky, aby mohli řádně vykonávat svou práci a naplňovat jednotlivá pravidla tohoto kodexu. 

Desatero lektora ve vztahu ke klientům
  
Klientem ProPrev, o. s. se v širším slova smyslu rozumí základní nebo střední škola, v níž ProPrev, o. s. realizuje program primární prevence, v užším slova smyslu jsou pak klienty žáci základních a středních škol, v rámci vzdělávání dospělých pak pedagogové, případně i rodiče žáků.

1) Lektor přistupuje ke klientům jako k rovnocenným partnerům, bez jakékoliv formy diskriminace, s respektem k individuálním odlišnostem.
2) Lektor si je vědom, že svým pojetím programu, názory a postoji, které během programu prezentuje, významným způsobem ovlivňuje znalosti, názory a postoje dětí a mládeže. Lektor pracuje pouze s ověřenými, odbornou veřejností uznávanými informacemi, využívá metod, technik a zpracovává témata, která jsou součástí koncepce programu primární prevence.
3) Lektor přizpůsobuje program a jeho realizaci věkovým a rozumovým schopnostem klientů. Při práci s dětským kolektivem pokud možno nepoužívá cizí a nesrozumitelná slova (v případě nutnosti jejich použití vždy vysvětlí jejich význam). Rovněž se vyvaruje nevhodných výrazů a gest (např. vulgárních) a jakéhokoliv nepřiměřeného chování.
4) Lektor dochází na program připravený, včas, vybavený potřebným materiálem.
5) Před zahájením programu primární prevence i během jeho realizace na škole (popř. v mimoškolním prostředí) je lektor v kontaktu se školním metodikem prevence a třídními učiteli, poskytuje jim informace o programu, konzultuje s nimi aktuální situaci ve třídě před i po programu, poskytuje poradenskou činnost, dává doporučení k další práci s třídním kolektivem.
6) Lektor nezůstává s dětmi ve třídě sám. Programu je vždy přítomen pedagog, který zodpovídá za bezpečnost a zdraví dětí během programu.
7) Lektor dbá na pravidla stanovená pro realizaci programu. Nikdy neodchází od skupiny (např. třídy), aniž by si nebyl jistý relativní emoční stabilitou skupiny.
Lektor zajišťuje bezpečnou, pozitivní a kooperující atmosféru během programu. Prioritou je klientova spokojenost a vědomí skutečného přínosu programu.
8) Lektor zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které vyjdou najevo během preventivního programu. Zachování mlčenlivosti se nevztahuje na závažná zjištění, na něž se vztahuje oznamovací povinnost. V takovém případě konzultuje daný problém bezprostředně po skončení programu s pedagogem, který se zúčastnil programu, popř. se školním metodikem prevence a vedením školy a domluví se na dalším postupu.
9) Lektor nepřekračuje meze svých kompetencí, v případě potřeby doporučí klientovi pomoc příslušného odborníka.
10) Lektor získává zpětnou vazbu prostřednictvím supervize. Supervizor (interní i externí) se účastní části programu dle vlastního uvážení.

Etický kodex byl schválen členskou schůzí dne 30. 7. 2011.